top of page

專業服務

 

法定提交

 

       當你需要為您的業務作出法定提交給政府部門批核,我們的認可專業人員將提供建議和幫助你作出一切必要的準備,並完成所有必需的步驟和提交。

 

       專業團隊領會建設條例和法規中適用於各種情況下,提交和需求。

 

一般來說,專業的服務包括:

 

     | 批准的規劃和記錄檢索 |

 

     | 法定檢驗及現場監測 |

 

     | 大廈提案提交法定 |

 

     | 法定文件提交 |

 

     | 聯絡與政府當局 |

 

     | 談判法定的問題 |

 

     | 建設案例上訴 |

bottom of page